Algemene voorwaarden

Artikel 1

De factuur moet betaald worden binnen de veertien kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.

Indien er geen gehoor wordt gegeven aan een factuur, wordt er een aanmaning verzonden. Wordt er nog niet gereageerd of betaald, dan wordt alles uit handen gegeven aan een incasso.

Van zodra het dossier aan derden wordt gegeven, verklaart de koper / huurder zich ontegensprekelijk en onherroepelijk akkoord voor betaling van een forfaitaire administratiekost van minstens 41 euro, excl. btw, dit onverminderd de eis van betaling van goederen (en / of huur + eventuele prijs van het verloren gegane goed), interesten en schadebeding, dit in de minnelijke fase. In de gerechtelijke fase zijn alle bijkomende kosten verschuldigd. De opdrachtgever weet dat in het kader van de economische herstel geen Gerechtsdeurwaarderskosten aangerekend mogen worden bij particulieren. De administratieve vergoeding wordt, indien deze ontvangen wordt, altijd gebruikt om deze provisies te betalen.

Artikel 2

Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Artikel 3

In geval van betwistingen, is uitsluitend het vredegerecht Brugge, eerste kanton bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.

Artikel 4

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.

Artikel 5

Bij uitgevoerde werken wordt het eerste uur altijd volledig gefactureerd. Vanaf het tweede uur wordt er per kwartier gefactureerd.

Artikel 6

Indien de klant een lopende dienst heeft afgenomen, kan deze te allen tijde opgezegd worden met een termijn van 2 maanden. Opzeggingen dienen bij voorkeur via een aangetekende brief vernomen te worden.

Artikel 7

Indien een dienst geleverd door SVM-it op afstand is afgesloten, bijvoorbeeld via internet, kunnen particuliere klanten binnen de 14 dagen na de bestelling gebruik maken van hun herroepingsrecht. Indien er bij deze dienst een domeinnaam gekoppeld zit, is deze uitgesloten voor het herroepingsrecht.

Artikel 8

Indien er door SVM-it opslagruimte dient voorzien voorzien te worden, bijvoorbeeld door het achterlaten van materiaal, of wegens het niet nakomen van een afspraak, zal deze gefactureerd worden aan 1,50 euro per dag.

Artikel 9

SVM-it is niet verantwoordelijk voor dataverlies van de bestanden. De klant is ten alle tijde verantwoordelijk om een backup te hebben. SVM-it neemt zelf ook backups voor noodgevallen.

Artikel 10

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden. De laatste versie kan altijd opgevraagd worden, en zal ook gepubliceerd worden op de website van SVM-it.